دفتر تهران

بازارهای هدف

بازار های هدف شرکت شامل موارد ذیل می باشد :

  1. بازارهای داخلی
  2. بازارهای منطقه ای ( شامل کشورهای اوراسیا و حاشیه خلیج فارس)
  3. کشورهای آفریقایی