ساختمان پیش ساخته

 

ساختمان پیش ساخته و اندیشه ساخت اجزای ساختمانی و خانه‌های پیش‌ساخته در آغاز قرن ۱۸ میلادی

در اروپا بوجود آمد ولی تا پیش از قرن نوزدهم میلادی واقعیت پیدا نکرد. پس‌ از رکود ده ساله جنگ‌

جهانی‌ دوم دوران شکوفایی صنعتی کشورهای اروپایی و امریکای شمالی آغاز گردید. انگیزه سرعت

بخشیدن به ساخت و ساز و روی آوردن به اجزای ساختمانی پیش ساخته و خانه‌های پیش‌ساخته از

نیاز سریع به مسکن سرچشمه گرفت. امروزه بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌های کشورهای پیش‌رفته

به‌گونه صنعتی تولید شده و در بیش‌ از ۹۰ درصد ساختمان‌های‌ مسکونی‌ و تجاری آنها‌ از اجزای

ساختمانی پیش‌ساخته و سیستم‌های خشک استفاده‌ می‌شود.

هزینه ساخت و ساز با فرآورده های نوین ساختمانی با توجه به بازگشت سریع سرمایه، کمتر از هزینه

ساخت و سازهای سنتی است. اجرای فناوری‌های پیشرفته صنعتی در این سیستم ، نیازمند نیروی انسانی

ماهر، ولی به تعداد کم و در زمان کمتر است. لذا مجموعه هزینه نیروی انسانی در این سیستم، کم‌تر از

روش‌ های سنتی است. ابزار و مصالح مورد استفاده نیز نسبتاً کم‌هزینه می‌باشند.

 

انواع ساختمان پیش ساخته مدرن تجارت

TOP