1-صداقت و درستکاری
2-تعهد و مسئولیت پذیری
3-حفظ کرامت انسانی
4-خلاقیت و نو آوری
5-کارگروهی و بهبود سیستم

بالا