انواع پروژه های فلزی شامل: ساختمانهای چند طبقه، ساختمانهای مرتفع تجاری، برج های کنترل و رادار، سازه های صنعتی(سوله)، استادیوم های ورزشی، پل های غیر همسطح، جرثقیل سقفی، سوله سبک، سوله قوسی-کابلی و…