پارکت

پارکت

 

کاربرد:

 

پوشش کف منازل و محیط های اداری.

 

انواع:

 

انواع رنگ های روشن و تیره .

نمونه های پارکت