اعضای هیئت مدیره شرکت مدرن دیزاین

اعضای هیئت مدیره شرکت مدرن دیزاین

اعضای هیئت مدیره شرکت مدرن دیزاین

1. دکتر فرشید مقدم

2. مهندس حسین مقدم

3.مهندس امیر مقدم

4.مهندس فرازد مقدم

5. مهندس رضا تیموری

6. مهندس سارا خوشنودی

7. مهندس فریدون خوشنودی