ارزش های شرکت مدرن دیزاین

ارزش های شرکت مدرن دیزاین

ارزش های شرکت مدرن دیزاین

1-صداقت و درستکاری
2-تعهد و مسئولیت پذیری
3-حفظ کرامت انسانی
4-خلاقیت و نو آوری
5-کارگروهی و بهبود سیستم
6-فعالیت های پژوهش محور